รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ภารกิจ

ภารกิจ

ภารกิจ

 

(1) จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา หรือแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชน แผนปฏิบัติการของกรม และแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดทำและพัฒนามาตรการ กลไก และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและแผนพัฒนา หรือแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน

(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาวิชาการด้านเด็กและเยาวชน

(4) จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม

(5) ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์ ข้อสัญญา อนุสัญญา พันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และงานวิเทศสัมพันธ์ของกรม

(6) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานวิชาการ และงานเลขานุการของคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเลขานุการของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก

(7) ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกรม

(8) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาต

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ