รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  :  เด็กได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวทดแทนอย่างมีคุณภาพ

 

พันธกิจ  :

          1.  บูรณาการการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต

          2.  จัดสวัสดิการ สงเคราะห์ ช่วยเหลือ พัฒนา ฟื้นฟูและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่พึงได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง

          3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  และขีดความสามารถบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ