รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 พ.ค. 2561

Share

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

------------------------------

          ด้วยศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกลุ่มงานบริหารทั่วไป ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

2.  อัตราเงินเดือน

15,000 บาท/เดือน

3.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

จบศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสูงกว่า

4.  คุณสมบัติทั่วไป

4.1 สัญชาติไทย

4.2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 28 ปี

4.3 เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโครงการฯพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

4.4 ผู้ที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน และมีประสบการณ์ในด้านการประสานงานโครงการวิจัยหรือโครงอื่นๆ ในรูปแบบของความร่วมมือระดับประเทศและระหว่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5. เอกสารประกอบการสมัคร  ดังนี้

    1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับจากวันที่เปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป

    2. สำเนาใบประกาศนียบัตร/สำเนาคุณวุฒิในการสำเร็จการศึกษาฯ จำนวน 1 ฉบับ

    3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

    5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6. ประวัติส่วนบุคคลและประสบการณ์ในการทำงาน (โดยย่อ)

6. สถานที่ติดต่อรับสมัคร

          - ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่                 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 255 อาคาร 60 ปี ชั้น 2 ภายในบริเวณบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561

          - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายฤทธิเกียรติ  คงคานนท์  โทร. 0 2306 8612, 02 306 8699 หรือ Email: Adoption.center2560@gmail.com ในวัน เวลา ราชการ

---------------------------------

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ