รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ประกาศรับสมัครงาน ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 ส.ค. 2560

Share

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

อัตราจ้าง ๑๓,๐๐๐ บาท/เดือน

หน่วยงาน ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร  ดังนี้

๑. เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย

๒. จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา หรือสูงกว่า สาขาการบัญชี    การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ ภาษาต่างประเทศ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่มีการศึกษาวิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง

๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี (หากสามารถ   พิมพ์โดยระบบสัมผัสได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีความพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที

 

เอกสารประกอบการสมัคร  ดังนี้

๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับจากวันที่เปิดรับสมัคร) จำนวน ๒ รูป

๒. สำเนาใบประกาศนียบัตร/สำเนาคุณวุฒิในการสำเร็จการศึกษาฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๓. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

๕. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

         

การรับสมัคร

          — ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่  ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ๒๕๕ อาคาร ๖๐ ปี ชั้น ๒ ภายในบริเวณบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี    แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

          — สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฐชยา  วงค์กองแก้ว และนางสาวเกตุวลี  เกิดนาค   โทร. ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๑๒, ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๙๙ หรือ Email: Adoption.center2560@gmail.com ในวัน เวลา ราชการ

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ