รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ภารกิจ

ภารกิจ

1. เป็นศูนย์กลางดำเนินการด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โดยจัดหาครอบครัวบุญธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเป็นสำนักงานกลางภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก และความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ

2. ดำเนินการด้านครอบครัวอุปถัมภ์ โดยการจัดบริการครอบครัวทดแทนชั่วคราวให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู และเด็กในชุมชนทั้งรูปแบบครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวเครือญาติอุปถัมภ์ รวมทั้งประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน สนับสนุนองค์ความรู้และการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินงานด้านครอบครัวอุปถัมภ์

3. รายงานสถานการณ์การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนามาตรการ และระบบงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

4. พัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ การติดตามประเมินผล เกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

6. ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานและองค์การเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และต้นแบบการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในระดับสากล

7. ดำเนินการติดตามผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และครอบครัวเดิมของเด็กบุญธรรม ตลอดจนการให้คำปรึกษา เยียวยาก่อนการเลิกรับบุตรบุญธรรม เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและปกป้องสิทธิของเด็ก รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการด้านครอบครัวอุปถัมภ์

8. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ