รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » นโยบายและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประจำ ดย.

     --- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน

     --- คำสั่ง ดย. ที่ 1071/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561  เรื่อง การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ

     --- คำสั่ง ดย. ที่ 956/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

     

 

                   

 

2. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

     --- แผนการดำเนินงานด้าน ICT ของ ดย. ปี 2561

     --- ผลการดำเนินงานด้าน ICT ของ ดย. ปี 2560

     --- แผนการดำเนินงานด้าน ICT ของ ดย. ปี 2560

     --- แผนการดำเนินงานด้าน ICT ของ ดย. ปี 2559

 

                   

 

3. ทำเนียบ CIO 

     --- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย)

     --- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)

   

 

                   

 

4. ประกาศ

     --- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                    

 

 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ