รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าสถานสงเคราะห์เพราะครอบครัวยากจน

วันที่ของข่าว : 23 ก.ค. 2563 32

Share

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ณ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล  เพื่อสอบถามความต้องการในการอุปการะเลี้ยงดูบุตร

 บิดา ปู่ ย่า มีควาประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้ารับการคุ้มครองสถานสงเคราะห์ เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน ประกอบกับบิดาไม่มีอาชีพและรายได้ ปู่และย่าก็ไม่ได้ประกอบอาชีพ จึงมีความยินยอมให้ส่งบุตรหลานทั้งสองเข้ารับสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ