รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ดย. ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ต่างๆ

วันที่ของข่าว : 23 เม.ย. 2563

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการส่งเสริมศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และการส่งเสริมสวัสดิการเด็กและครอบครัว ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกอบกับหลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ในตอนนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้องจัดสวัสดิการความช่วยเหลือให้แก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะครอบครัวที่เปราะบาง ที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จากการถูกเลิกจ้าง เกิดภาวะว่างงาน รายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทำให้เด็กและครอบครัวอยู่ในภาวะยากลำบากในการครองชีพ เพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม มีพัฒนาการตามวัย และเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

นอกจากนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนมีกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัวในเรื่อง      การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 สู่กลุ่มเด็กและเยาวชนให้เกิดการตื่นตัวและมีความรู้ความเข้าใจที่จะป้องกันการติดเชื้อและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่กำลังเผชิญกับสภาวะของเชื้อดังกล่าว ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในขณะที่ประเทศกำลังเกิดภาวะวิกฤต สามารถติตามข่าวสารดีๆจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ เว็บไซด์ www.dcy.go.th , facebook แฟนเพจ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน , IG : dcy.connect และ youtube : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย.

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชนช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ต่างๆ

ด.ญ. 11 ขวบ ชูป้ายขอรับความช่วยเหลือจากสังคม แม่พิการเป็นไบ้ พ่อป่วย น้อง 5 ขวบไม่สบาย บ้านสภาพเพิงพัก

            บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ชี้แจงภารกิจของหน่วยงานกรณีครอบครัวจะติดต่อขอความช่วยเหลือ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สื่อเสริพัฒนาการสำหรับเด็ก หน้ากากอนามัยแบบผ้า พมจ.อุทัยธานีมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 2,000 บาท ให้คำปรึกษาเรื่องทุนประกอบอาชีพคนพิการและการย้ายทะเบียนบ้านของคนพิการเพื่อความสะดวกในการขอรับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 70,000 บาท

คุ้มครองสวัสดิภาพ ด.ญ. 13 ถูก ผอ.ร.ร.ทำอนาจาร

            บ้านพักแด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ด.ญ. 13 ปี และร่วมสอบปากคำเด็กในชั้นสอบสนที่สำนักอัยการจังหวัด ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม ให้คำแนะนำการื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าให้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ประสานโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน อพม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

สาวโพสต์ 6 ชีวิตในบ้านไม่มีกิน บ้านไม่มีน้ำประปา/บาดาลใช้

            บ้านพักแด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ประสาน อบต.ในพื้นที่ดำเนินการเดินท่อน้ำประปาเข้าบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการชช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ผัวยิงเมียดับขณะนอนกกลูก 9 เดือน ฉุนไม่ให้เงินซื้อเหล้า

            บ้านพักแด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ปรระเมินสภาพครอบครัว พิจารณาแล้วเห็นว่าตายายมีความสมารถในการเลี้ยงดูเด็กได้ จึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็ก เช่น นมผง และผ้าอ้อมสำเร็จรูป

พายุฤดูร้อนซัดบ้านถล่มทับเด็ก 15 เสียชีวิต และบาดเจ็บอีก 2

            บ้านพักแด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม และทีม One Home ให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวในภาวะฉุกเฉิน และพิจารณาเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับครอบครัวเด็กที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการไปทำงานหารายได้พิเศษช่วงปิดเทอมเป็นลูกมือช่างแล้วเกิดพายุฤดูร้อนซัดบ้านถล่ม

ปู่ย่าไม่มีเงิน เก็บมะม่วงให้หลานกินกับข้าว พ่อเด็กเสียชีวิตแม่แยกทางเด็กอยู่ในความอุปการะของปู่ย่า

บ้านพักแด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 2,000 บาท และประสานพมจ.สนับสนุนเงินครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท ประสาน อบต.ในพื้นที่ ในการแนะนำยื่นอุทธรณ์ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา

 

.............................................................................

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ