รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

25 ก.พ. 2564 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินภาพวาด 1,900 กว่าผลงาน หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตัดสินภาพวาด 1,900 กว่าผลงาน หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

24 ก.พ. 2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/256418 ก.พ. 2564 : การอบรมเสริมสร้างความรู้ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การอบรมเสริมสร้างความรู้ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

10 ก.พ. 2564 : การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง

การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564

10 ก.พ. 2564 : กรณีศึกษาสังขละบุรี ด้านการเลี้ยงดูทดแทน

กรณีศึกษาสังขละบุรี ด้านการเลี้ยงดูทดแทน

9 ก.พ. 2564 : พัฒนามาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทนในบริบท 5 จังหวัดชายแดนใต้

พัฒนามาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทนในบริบท 5 จังหวัดชายแดนใต้ วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงดูทดแทนในบริบท 5 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัด สงขลา จังหวัดสตูล) ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM Cloud meeting เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามาตรฐา

4 ก.พ. 2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการให้คำปรึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการให้คำปรึกษาและพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2564

3 ก.พ. 2564 : ดย. ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก

ดย. ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก

3 ก.พ. 2564 : ระดมความคิดรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของกรม ดย.

ระดมความคิดรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของกรม ดย.

19 ม.ค. 2564 : โครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) เพื่อให้ประเทศมีต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ และระบบนามานุกรม ที่ให้ผู้ใช้ข้อมูลทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นปร

18 ม.ค. 2564 : TDRI นำเสนอผลการศึกษาการคำนวณต้นทุนการคุ้มครองเด็ก

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเพื่อรับฟังผลการศึกษาการคำนวณต้นทุนการคุ้มครองเด็กของประเทศไทย โดยมีนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม และนางสาวอุไร เล็กน้อยรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้กองคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกับคณะผู้วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เก็บข้อมูลการดำเนิน

6 ม.ค. 2564 : สวัสดีปีใหม่ ใส่ใจคนรอบข้าง เว้นระยะห่างทางสังคม อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ ข่าวเด่น

สวัสดีปีใหม่ ใส่ใจคนรอบข้าง เว้นระยะห่างทางสังคม อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ

23 ธ.ค. 2563 : พม. แถลงเปิดตัวของขวัญปีใหม่ 2564 “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวง พม.” พร้อมส่งมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ

พม. แถลงเปิดตัวของขวัญปีใหม่ 2564 “งานพรปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวง พม.” พร้อมส่งมอบความสุขให้กับกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ

23 ธ.ค. 2563 : พิธีปิดค่าย

พิธีปิดค่าย "ค่ายลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2563"

14 ธ.ค. 2563 : ดย.พม. ประชุมเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล พัฒนารูปแบบการคุ้มครองเด็กผ่านระบบสารสนเทศ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบลและการประชุมระบบสาระสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็กครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ