รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

12 ธ.ค. 2562 : ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6/2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ในสถานรองรับเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6/2562 เพื่อพิจารณาการจัดทำ (ร่าง) คู่มือครอบครัวอุปถัมภ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว อาคารดรุณวิถี ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

12 ธ.ค. 2562 : พัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด อันนำมาสู่ทักษะการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นซึ่งมีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม และสร้างแนวทางการส่งเ

12 ธ.ค. 2562 : รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน วิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน วิทยากรบรรยายในหัวข้อ บทบาทภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 21 รวมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมอาคารธัญญวิชญ์ ชั้น 2 สถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

11 ธ.ค. 2562 : ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance

9 ธ.ค. 2562 : การทดสอบระบบสิทธิ์ฯ ในระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก. กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการทดสอบระบบสิทธิ์ฯ ในระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อรองรับการขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

8 ธ.ค. 2562 : "เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี" ปีที่ 5

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะเยาวชนค่าย "เสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี" ปีที่ 5 ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสันติ นพท์ศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาแบ่งเป็น 5 ฐาน ประกอบด้วย โรงเรียนน่าอยู่ (ทาสี เขียนป้าย ปรับภูมิทัศน์) ห้องสมุดในฝัน (ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ จัดประเภทหนังสือ) สนามเด็ก

28 พ.ย. 2562 : ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านทดแทน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน

ทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานด้านทดแทน พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านครอบครัวทดแทน

12 พ.ย. 2562 : อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข่าวเด่น

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

22 ต.ค. 2562 : มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม. ข่าวเด่น

มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม.19 ต.ค. 2562 : พิธีเปิดการซ้อมใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม ของคณะเยาวชนโครงการเรือฯ

พิธีเปิดการซ้อมใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรม ของคณะเยาวชนโครงการเรือฯ

9 ต.ค. 2562 : ประกวดกิจกรรมจิตอาสา ข่าวเด่น

ประกวดกิจกรรมจิตอาสาผ่านคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที

9 ก.ย. 2562 : แถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

แถลงข่าวงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

8 ก.ย. 2562 : วันเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

วันเยาวชนแห่งชาติ

1 ก.ย. 2562 : เครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN ข่าวเด่น

เครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ