รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โปสเตอร์ ดย.

โปสเตอร์ ดย.

21 มิ.ย. 2560 : การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางคณะเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 ณ สถาบันพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยตัวแทนเยาวชน เจ้าหน้าที่โครงการและแขกผู้มีเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 43 คน

17 มิ.ย. 2560 : กิจกรรม

กิจกรรม "วัยใส ใส่ใจ ทำดี ชีวิตปลอดภัย ปีที่ 3" จังหวัดระยอง

12 มิ.ย. 2560 : โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 สาขาการฝึกอาชีพ

9 มิ.ย. 2560 : อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้อนรับและหารือกับอธิบดีกรมการพัฒนาเยาวชนจากบังกลาเทศ ข่าวเด่น

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ต้อนรับและหารือกับอธิบดีกรมการพัฒนาเยาวชนจากบังกลาเทศ

31 พ.ค. 2560 : ประธานสภาเยาวชนแห่งเครือจักรภพ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

ประธานสภาเยาวชนแห่งเครือจักรภพเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน

26 พ.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 ข่าวเด่น

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560

22 พ.ค. 2560 : โครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รุ่นที่ 1 ข่าวเด่น

นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปกป้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

11 พ.ค. 2560 : การประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ครั้งที่3/2560 ข่าวเด่น

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ครั้งที่3/2560 ณ ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ

28 เม.ย. 2560 : โครงการ ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ข่าวเด่น

พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8 “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

21 เม.ย. 2560 : (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ...ในมาตรา 22 ข่าวเด่น

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด “ การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานของบ้านพักเด็กและครอบครัวเพื่อรองรับการดำเนินงาน(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ...ในมาตรา 22 ” ณ.โรงแรมอินทรา รีเจนท์ กรุงเทพฯ

1 เม.ย. 2560 : “ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว” รุ่นที่ 3 ชุมชนแฟลตดินแดง ข่าวเด่น

ค่ายสัญญาใจ สายใยครอบครัว รุ่นที่ 3 ชุมชนแฟลตดินแดง

31 มี.ค. 2560 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ( ผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็ก )เขตกรุงเทพมหานครฯ รุ่นที่1 ข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ( ผู้ดำเนินกิจการ พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลเด็ก )เขตกรุงเทพมหานครฯ รุ่นที่1 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

30 มี.ค. 2560 : การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่1/2560 ข่าวเด่น

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่1/2560 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

27 มี.ค. 2560 : เสวนาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ข่าวเด่น

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเสวนาการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

21 มี.ค. 2560 : ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก ( DCY DAY CARE ) ข่าวเด่น

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก ( DCY DAY CARE ) ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ