รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กฏหมาย » กฎหมายหอพัก

กฎหมายหอพัก

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (Size 193.05 KB)
1.1 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก (Size 44.71 KB)
1.2 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2560 (Size 90.49 KB)
1.3 กฎกระทรวงประกาศเกียรติคุณและการให้การสนับสนุนแก่หอพักเอกชน พ.ศ. 2561 (Size 74.03 KB)
2.1 เรื่อง แบบสัญญาเช่าหอพักระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก (Size 46.85 KB)
2.2 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนหอพักเอกชนไว้กับสถานศึกษา (Size 54.77 KB)
2.3 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการหอพัก (Size 56.17 KB)
2.4 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก (Size 24.69 KB)
2.5 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยระเบียบประจำหอพัก (Size 63.89 KB)
2.6 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำป้ายชื่อหอพัก (Size 22.33 KB)
2.7 เรื่อง กำหนดโรคซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก และโรคติดต่อหรือ น่ารังเกียจของผู้ทำงานในหอพัก (Size 22.87 KB)
2.8 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำและจัดส่งทะเบียนผู้พักให้แก่นายทะเบียน (Size 36.7 KB)
3.1 เรื่อง แบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ (Size 83.74 KB)
3.2 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ (Size 24.44 KB)
3.3 เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก (Size 971.1 KB)
4. คู่มือการปฏิบัติงานหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 (Size 4.47 MB)
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ