รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กฏหมาย » กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ดย.

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ดย.

สาระสำคัญกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (Size 70.14 KB)
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก (Size 482.79 KB)
พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (Size 208.57 KB)
พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (Size 178.64 KB)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (Size 167.92 KB)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (Size 110.9 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551 (Size 62.9 KB)
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลือกและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด พ.ศ. 2548 (Size 57.84 KB)
กฏกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ (Size 1.43 MB)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (Size 109.08 KB)
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558 (Size 85.24 KB)
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (Size 1.62 MB)
ระเบียบการจ่าย การเก็บและการรักษาเงินบางประเภท ที่กรมประชาสงเคราะห์ได้รับ เนื่องจากการปฏิบัติงานประชาสงเคราะห์ (Size 80.5 KB)
กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2552 (Size 66.03 KB)
ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 (Size 55.51 KB)
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (Size 72.12 KB)
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (Size 153.5 KB)
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... (พ.ศ.2551) (Size 57 KB)
ข้อกำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน พ.ศ. 2551 (Size 61 KB)
คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนคุ้มครองเด็กประจำปี 2561 (Size )
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ