รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้จากด้านล่าง โดยอาจจะระบุคำค้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
หากไม่พบคำถามที่ท่านต้องการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดย คลิกที่นี่
มีรายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด 35 รายการ
หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : ผู้ทำบันทึกข้อตกลงต้องเป็นบิดามารดาหรือไม่
คำตอบ :

ผู้ทำบันทึกข้อตกลงไม่จำเป็นต้องเป็นบิดามารดา ขอให้เป็นผู้ปกครองซึ่งยินยอมให้เข้าร่วมโครงการและรับผิดชอบ ตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลง อาจเป็นญาติก็ได้ โดยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว มาแนบบันทึกข้อตกลงด้วย

หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : ศึกษาจบในระดับปริญญาตรี แต่ยังไม่ได้รับปริญญา สามารถใช้หลักฐานใดแทนได้
คำตอบ :

สามารถใช้หนังสือรับรองจบการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยออกให้

หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : คุณสมบัติของผู้สมัครอายุ 18-30 ปี หากอายุเกิน 30 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
คำตอบ :

สามารถสมัครได้ โดยต้องมีอายุไม่เกิน 31 ปี ในวันที่ยื่นเอกสารขอวีซ่า

หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้
คำตอบ :

1) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภายใต้โครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย

           รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลียเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนของทั้งสองฝ่าย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วัฒนธรรมและภาษา ในต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ระดับเยาวชน จึงได้ทำความตกลงโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – ออสเตรเลีย

โดยการให้วีซ่าประเภทท่องเที่ยวและทำงาน หรือ Work and Holiday Visas

2) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนภายใต้โครงการ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์

            รัฐบาลไทยได้จัดทำข้อตกลงโครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยว Working Holiday Scheme กับรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง    18 - 30 ปี จำนวน 100 คน ต่อปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยสามารถทำงานชั่วคราว ในขณะพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ได้ด้วย ได้ลองทำงานในต่างประเทศ

หัวข้อคำถาม : เรือเยาวชน
คำถาม : เรือเยาวชนจัดวันไหน
คำตอบ :

20 พ.ย. 2557

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ