รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้จากด้านล่าง โดยอาจจะระบุคำค้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
หากไม่พบคำถามที่ท่านต้องการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดย คลิกที่นี่
มีรายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด 35 รายการ
หัวข้อคำถาม : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำถาม : การจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีหลักเกณฑ์อย่างไร
คำตอบ :

1) เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559  จะได้รับเงิน 400.-/เดือน ไปจนถึงเดือนกันยายน 2559  ซึ่งเมื่อถึงเดือนตุลาคม 2559   จะเพิ่มเป็น 600.-/เดือน เป็นต้นไป โดยไม่จ่ายย้อนหลัง

2) เด็กที่เกิด 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560  จะได้รับเงิน 600.-/เดือน ตั้งแต่เดือนที่เกิดเป็นต้นไป

3) เด็กที่ได้รับสิทธิ์ตามข้อ 1) และ 2) จะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปี (36 เดือน)

หัวข้อคำถาม : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำถาม : เอกสารประกอบการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คำตอบ :

1) แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)

2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)  ที่ได้รับการรับรองแล้ว

3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

4) สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1

5) สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)

6) สำเนาสมุดบัญชี (หน้าบัญชีที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชี ) ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เพื่อโอนเงินอุดหนุนตามโครงการฯ เข้าบัญชี

หัวข้อคำถาม : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำถาม : สถานที่รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคือที่ใด
คำตอบ :

1) อยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียน ณ สำนักงานเขต

2) อยู่ในเมืองพัทยา ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการเมืองพัทยา

3) อยู่ในส่วนภูมิภาค ลงทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

หัวข้อคำถาม : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำถาม : คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนตามโครงการฯ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
คำตอบ :

1) เป็นเด็กที่เกิด (มารดาคลอด) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 และรวมถึงเกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

2) อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน  (ครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 3,000.- /คน/เดือน หรือต่ำกว่า 36,000.-/คน/ปี โดยนำรายได้ของสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว หารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครอบครัว ซึ่งรวมเด็กแรกเกิดด้วย)

3) เด็กมีสัญชาติไทย (บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย)

4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห์ของรัฐ

หัวข้อคำถาม : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำถาม : วัตถุประสงค์หลักของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดคืออะไร
คำตอบ :

เพื่อช่วยครอบครัวให้เลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพ โดยเด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ