รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้จากด้านล่าง โดยอาจจะระบุคำค้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
หากไม่พบคำถามที่ท่านต้องการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดย คลิกที่นี่
มีรายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด 35 รายการ
หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : กฎหมายด้านเด็กและเยาวชน
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มกฎหมาย  สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 251 , 252 หรือ 0 2253 9116 – 7 ต่อ 251 , 252

หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย สิทธิประโยชน์ต่างๆ
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 105 หรือ 0 2253 9116 – 7 ต่อ 105

หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : การขอข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเลขานุการกรม

โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 154 , 104 หรือ 0 2253 9116 – 7 ต่อ 154 , 104

หัวข้อคำถาม : การย้าย – โอนบุคลากรมาสังกัด ดย.
คำถาม : การย้าย – โอนบุคลากรมาสังกัด ดย.
คำตอบ :

เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการรอประกาศ กฎกระทรวง พม. แบ่งส่วนราชการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)  มีผลบังคับใช้ ดังนั้น จึงไม่สามารถย้าย – โอนบุคลากรมาสังกัด ดย. ได้ในขณะนี้ เพราะจะต้องจัดสรรตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง พม.

          อย่างไรก็ตาม หากกฎกระทรวง พม. มีผลบังคับใช้แล้ว ดย. จักพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 105 หรือ 0 2253 9116 – 7 ต่อ 105

หัวข้อคำถาม : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
คำถาม : สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวได้ที่ใดบ้าง
คำตอบ :

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต , เมืองพัทยา ที่ว่าการเมืองพัทยา , เทศบาล สำนักงานเทศบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

2) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด

3) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC  โทร. 1300 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

4) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)  โทร. 0 2306 8694 , 0 2306 8697 

5) เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ