http://behcooler.com/

Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups
 
1 1
1 1
หน่วยงานภายในสำนักงาน
เข้าระบบ DOC
เข้าระบบ Intranet
เข้าระบบ E-Office
ระบบ e-meeting
ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท.)
ข้อมูลที่สำคัญ
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
CSR
หน่วยงานภายในสำนักงาน
เว็บไซต์กองกลาง
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
เว็บกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 

หัวข้อ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

หัวข้อ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับ PMQA ปี 55 [4-09-55]

หัวข้อ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
[8-10-55]

หัวข้อ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554
[8-10-55]
หัวข้อ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553
[5-03-53]
หัวข้อ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 [22-07-52]
หัวข้อ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 [19-02-51]

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 

หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [07-08-57]

หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 [07-08-56]

หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [12-07-55]

หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [08-10-54]

หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 [24-05-53]
หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 [27-07-52]
หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 [2-04-51]
หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 [11-1-50]

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

หัวข้อ คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

รายงานผลการปฏิบัติราชการ
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2556- กันยายน 2557) [12-01-57]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 12 เดือน ( 1 ตุลาคม 2555- กันยายน 2556) [12-01-57]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2555- 30 มิถุนายน 2556) [07-08-56]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบ 12 เดือน [20-12-55]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 รอบ 9 เดือน [20-09-55]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 รอบ 12 เดือน [16-02-55]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554 รอบ 6 เดือน [09-05-54]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 12 เดือน [24-12-53]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 9 เดือน [26-08-53]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 รอบ 6 เดือน [24-05-53]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 รอบ 12 เดือน [29-03-53]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 รอบ 9 เดือน [29-03-53]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 รอบ 6 เดือน [27-07-52]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รอบ 12 เดือน [05-11-51]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รอบ 9 เดือน [05-11-51]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 รอบ 6 เดือน [05-11-51]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2550 รอบ 12 เดือน  [07-02-51]
หัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2550 รอบ 9 เดือน  [07-02-51]
หัวข้อ รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 รอบ 6 เดือน [1-5-50]
หัวข้อย่อย รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 รอบ 12 เดือน [19-10-50]
หัวข้อ รายงานการปฏิบัติราชการตามข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2548 รอบ 12 เดือน [19-10-50]
 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
หัวข้อ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สท. ประจำปีงบประมาณ 2557 [07-08-56]
หัวข้อ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สท. ประจำปีงบประมาณ 2556 [07-08-56]
หัวข้อ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สท. ประจำปีงบประมาณ 2555 [07-08-55]
หัวข้อ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สท. ประจำปีงบประมาณ 2554 [08-10-54]
หัวข้อ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สท. ประจำปีงบประมาณ 2553 [08-10-53]
หัวข้อ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สท. ประจำปีงบประมาณ 2552 [04-09-52]
หัวข้อ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สท. ประจำปีงบประมาณ 2551 [04-09-52]
หัวข้อ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สท. ประจำปีงบประมาณ 2550 [29-04-51]
หัวข้อ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สท. ประจำปีงบประมาณ 2549 [19-10-50]
หัวข้อ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สท. ประจำปีงบประมาณ 2548 [19-10-50]
© 2003 Office of Welfare Promotion, Protection and Empowerment of Vulnerable Groups