รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ยุทธศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์

1.การส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย

2.การเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม

3.การเสริมสร้างสวัสดิการเด็กเยาวชนที่เหมาะสมกับบริการสังคม

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ