รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 30 พ.ย. 2561

Share

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิรนันท์   แสงทอง

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป

นายวันชัย   แตงฉ่ำ

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม  

นางสาวสิริกัญญา  ทองนพ            

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ