รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 7 พ.ย. 2560

Share

มูลนิธิเยาวชนพัฒนา ได้เปิดรับสมัครเยาวชน ผู้มีอายุระหว่าง 15 -25 ปี (อายุครบบริบูรณ์ ณ วันรับสมัคร) เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

และอยู่ในครอบครัวฐานะยากลำบาก มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ที่จะแบ่งเบาภาระครอบครัว และช่วยเหลือตนเอง ตามรายละเอียดข้างต้น

   - สามารถขอรับเอกสาร และสมัครได้ที่ พมจ. และ บพด. ทุกจังหวัด

   - ต้องผ่านการคัดกรอง และสอบสภาพบ้าน จาก พมจ และ บพด. ทุกจังหวัด

   - พมจ. และ บพด. ทุกจังหวัด จะรวบรวมส่ง ดย. ภายใน 22 มกราคม 2561 โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ