รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 24 ม.ค. 2560

Share

ปิดเทอมนี้อย่าปล่อยเวลาผ่านไปเปล่า ๆ

มาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรมกับเราสิ

เพียงแค่คุณ อยู่ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล อายุ 15-18 ปี ทั้งใน-

นอกระบบการศึกษา ไม่จำกัดศาสนา สุขภาพแข็งแรง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัว

อยู่กับผู้อื่น รับผิดชอบดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่น

 

กิจกรรม ประกอบด้วย

l ช่วงที่ 1 การพัฒนาทักษะชีวิต สร้างสัมพันธภาพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาภาวะผู้นำ

l ช่วงที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในพื้นที่เพื่อสร้างสัมพันธภาพ, ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัด

l ช่วงที่ 3 การพักกับครอบครัวรับรอง มีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัว เรียนรู้อาชีพ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน (มีงานเลี้ยง แสดงศิลปะ วัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด)

l ช่วงที่ 4 การสรุปบทเรียนและประเมินผล ทบทวนความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชัดเจน (ด้วยตัวบรรจง) พร้อมติดรูปถ่าย

ส่งใบสมัครที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ