รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

30 พ.ย. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

29 พ.ย. 2561 : รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

28 พ.ย. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ผู้สมัครงานโปรดติดตาม และเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่กำหนด

21 พ.ย. 2561 : ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินงานเกี่ยวกับด้านเด็กและเยาวชน รวมถึงการจัดบริการสวัสดิการต่างๆ โดยมี วิสัยทัศน์ ดังนี้ เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ