รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ประวัติความเป็นมา

ประวัติ กสส.

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (กสส.)  สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการรวมภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายด้านเด็กและเยาวชน จาก 2 หน่วยงานในสังกัด กรมกิจการเด็กและเยาวชน  คือ กองส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน และกองสวัสดิการเด็กและครอบครัว รวมเป็น “กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชน และครอบครัว” จนถึงปัจจุบัน

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ