รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ยุทธศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. ภารกิจ
2. วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ
3. แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ( 2563 - 2565 )
4. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565
5. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
6. แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

7. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565
8. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564
9. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
10. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ