รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » นโยบายและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายและผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประจำ ดย.

     --- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) ประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน

     --- คำสั่ง ดย. ที่ 1071/2561 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561  เรื่อง การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ

     --- คำสั่ง ดย. ที่ 956/2560 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

     

 

                   

 

2. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

     --- แผนการดำเนินงานด้าน ICT ของ ดย. ปี 2559
     --- แผนการดำเนินงานด้าน ICT ของ ดย. ปี 2560
     --- ผลการดำเนินงานด้าน ICT ของ ดย. ปี 2560
     --- แผนการดำเนินงานด้าน ICT ของ ดย. ปี 2561
     --- แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
     --- แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
 

 

                   

 

3. ทำเนียบ CIO 

     --- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย)

     --- ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาอังกฤษ)

   

 

                   

 

4. ประกาศ

     --- ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2557 

     --- ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2563
     --- แนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) พ.ศ. 2564
     --- แนวปฏิบัติในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     --- ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2564

                    

 

 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ