รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดขอบเขตงานการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (บ้านราชวิถี) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 18 มิ.ย. 2564 549

Share

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดขอบเขตงานจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2564  ไตรมาส 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  ภายในวงเงิน 2,221,290.- บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน  2563 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ