รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3-4 (บ้านราชวิถี) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 18 มิ.ย. 2564 635

Share

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ได้ดำเนินการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3-4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารประกวดราคาซื้อฯ เลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.เอส.เอ.โอ ซัพพลาย โดยเสนอราคาต่ำที่สุด เป็นเงิน 5,175,183.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ