รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 10 มี.ค. 2563 368

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,099,200 บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดวันเสนอราคาวันที่ 16 มีนาคม 2563

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ