รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 17 ก.พ. 2563 332

Share

     สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,288,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

     ผู้สนใจสามารถดูลายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajavithihome.org หรือ www.dcy.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2354-7484-5 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ