รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง)

วันที่ของข่าว : 8 มี.ค. 2561 347

Share

เผยแพร่ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง)

วงเงินงบประมาณ 2,718,900 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดให้เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อโดยตรง โดยเปิดเผยตัว

(รับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ