รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ของข่าว : 27 ก.พ. 2561 407

Share

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปีงบประมาณ 2561
วงเงินงบประมาณ 2,718,900 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ