รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง

27 เม.ย. 2565 : เด็กชายคิรากร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล ข่าวเด่น

เด็กชายคิรากร (ชื่อตั้ง) ไม่ทราบนามสกุล เกิดวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปัจจุบันอายุ ๒ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้บริเวณตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวกับตัวเด็ก

27 เม.ย. 2565 : เด็กหญิงอัสรา วีระธรรม ข่าวเด่น

เด็กหญิงอัสรา วีระธรรม เกิดวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๗ เดือน บิดาเด็กชื่อนายเพชร์ (สงวนนามสกุล) ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวชลธิชา (สงวนนามสกุล) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็ก มีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังบิดามารดาและญาติของเด็กขาดการติดต่อ

27 เม.ย. 2565 : เด็กหญิงบุษมา ณ สุวรรณ์ ข่าวเด่น

เด็กหญิงบุษมา ณ สุวรรณ์ เกิดวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายสมชาย (สงวนนามสกุล) ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวสมถวิล (สงวนนามสกุล) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังบิดามารดาและญาติของเด็กขาดการติดต่อ

27 เม.ย. 2565 : เด็กหญิงกัลย์สุดา การเสี่ยงศรี ข่าวเด่น

เด็กหญิงกัลย์สุดา การเสี่ยงศรี เกิดวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๔ เดือน บิดาเด็กชื่อนายภูธร (สงวนนามสกุล) ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวขนิษฐา (สงวนนามสกุล) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์ เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังบิดามารดาและญาติของเด็กขาดการติดต่อ

27 เม.ย. 2565 : เด็กหญิงอัยรินทร์ มีโสสลาม ข่าวเด่น

เด็กหญิงอัยรินทร์ มีโสสลาม เกิดวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๗ เดือน บิดาเด็กชื่อนายศราวุธ (สงวนนามสกุล) ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวตู้ เดชจำรัส (ไม่มีข้อมูลทางทะเบียนราษฎร) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นำส่งโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กมีความประสงค์ขอฝากเด็ก เข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังบิดาและญาติของเด็กขาดการติดต่อ

27 เม.ย. 2565 : เด็กหญิงสิรินญา ม่วงศรี ข่าวเด่น

เด็กหญิงสิรินญา ม่วงศรี เกิดวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๓ เดือน บิดาเด็กชื่อนายรังสรรค์ (สงวนนามสกุล) ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวเมธาวี (สงวนนามสกุล) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง สาเหตุเนื่องจากบิดาเด็กมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังบิดาและญาติของเด็กขาดการติดต่อ

27 เม.ย. 2565 : เด็กชายศรันย์ แก้วกัลยา (พี่) ข่าวเด่น

เด็กชายศรันย์ แก้วกัลยา (พี่) เกิดวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๑๑ เดือน บิดาเด็กชื่อนายเกษฎา (สงวนนามสกุล) ปัจจุบันเสียชีวิตส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวศิริกานต์ (สงวนนามสกุล) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีความประสงค์ ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาและญาติของเด็กขาดการติดต่อ

27 เม.ย. 2565 : เด็กหญิงศุรีพร แซ่ตั้ง (น้อง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงศุรีพร แซ่ตั้ง (น้อง) เกิดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันอายุ ๔ ปี ๗ เดือน บิดาเด็กชื่อนายเกษฎา (สงวนนามสกุล) ปัจจุบันเสียชีวิต ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวศิริกานต์ (สงวนนามสกุล) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีความประสงค์ ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาและญาติของเด็กขาดการติดต่อ

27 เม.ย. 2565 : เด็กชายวัชรพงษ์ ทับประยูร ข่าวเด่น

เด็กชายวัชรพงษ์ ทับประยูร เกิดวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๐ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวอังศุมาลิน (สงวนนามสกุล) ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็ก และครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาและญาติของเด็กขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดตามได้

27 เม.ย. 2565 : เด็กชายวีรพัฒน์ เสืออิ่ม ข่าวเด่น

เด็กชายวีรพัฒน์ เสืออิ่ม เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาววิกานดา (สงวนนามสกุล) ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำส่งโดยบ้านพักเด็ก และครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาและญาติของเด็กขาดการติดต่อ ไม่สามารถติดตามได้

27 เม.ย. 2565 : เด็กหญิงพลอยรดา ทาระ ข่าวเด่น

เด็กหญิงพลอยรดา ทาระ เกิดวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๖ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวเบญวรรณ (สงวนนามสกุล) ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ นำส่งโดยบ้านพักเด็ก และครอบครัวกรุงเทพมหานคร สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ภายหลังมารดาและญาติของเด็กขาดการติดต่อ

27 เม.ย. 2565 : เด็กชายณัฐชนน จันทนา ข่าวเด่น

เด็กชายณัฐชนน จันทนา เกิดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ปัจจุบันอายุ ๑๐ เดือน มารดาเด็กชื่อนางสาวสินธาทิพย์ (สงวนนามสกุล) ส่วนบิดาเด็กไม่ปรากฏข้อมูล เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นำส่งโดยบ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดลพบุรี สาเหตุเนื่องจากมารดาเด็กมีความประสงค์ขอยกมอบบุตรให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยเด็ดขาด ส่วนบิดาเด็กไม่สามารถติดตามได้

27 เม.ย. 2565 : เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ใจกว้าง (พี่) ข่าวเด่น

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ใจกว้าง (พี่) เกิดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปัจจุบันอายุ ๗ ปี ๗ เดือน บิดาเด็กชื่อนายปรินทร์ (สงวนนามสกุล) ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวสายชล (สงวนนามสกุล) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง จึงมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อบิดามารดาเด็กได้

27 เม.ย. 2565 : เด็กชายปรวีย์ ใจกว้าง (น้อง) ข่าวเด่น

เด็กชายปรวีย์ ใจกว้าง (น้อง) เกิดวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปัจจุบันอายุ ๖ ปี ๖ เดือน บิดาเด็กชื่อนายปรินทร์ (สงวนนามสกุล) ส่วนมารดาเด็กชื่อนางสาวสายชล (สงวนนามสกุล) เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม สาเหตุเนื่องจากบิดามารดาเด็กไม่มีความพร้อมในการเลี้ยงดูเด็ก และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง จึงมีความประสงค์ขอฝากเด็กเข้ารับการสงเคราะห์เป็นการชั่วคราว แต่ปัจจุบันไม่สามารถติดต่อ บิดามารดาเด็กได้

27 เม.ย. 2565 : เด็กหญิงปภาดา กมลาสัน (ชื่อ - สกุล จัดตั้ง) ข่าวเด่น

เด็กหญิงปภาดา กมลาสัน (ชื่อ - สกุล จัดตั้ง) เกิดวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันอายุ ๔ เดือน เข้ารับการสงเคราะห์ที่สถานสงเคราะห์ เด็กบ้านสงขลา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ นำส่งโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต สาเหตุเนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ในถังขยะ บริเวณหน้าบริษัท มิตรไมตรี จังหวัดภูเก็ต และไม่ปรากฏเอกสารใดเกี่ยวกับตัวเด็ก


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ