รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พม. โดยกรมเด็ก ฯ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็น “1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ครั้งที่ 2/2565

วันที่ของกิจกรรม : 12 พ.ค. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็น “1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” ครั้งที่ 2/2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก และเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความเชื่อมั่นศรัทธาในการทำความดีดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี อันเป็นกลไกหนึ่งในการป้องกันการทุจริตเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยมีนางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน และผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

คลังภาพ (Gallery)
pic_20221205100432_1.jpgpic_20221205100433_2.jpgpic_20221205100435_3.jpgpic_20221205100436_4.jpgpic_20221205100437_5.jpgpic_20221205100438_6.jpgpic_20221205100439_7.jpgpic_20221205100441_8.jpgpic_20221205100442_9.jpgpic_20221205100443_10.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 67 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ