รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เด็กและเยาวชนมีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์

พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก

2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย

3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

4. พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

5. การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)

6. พัฒนาการบุคลากร และระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ