รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ยุทธศาสตร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ยุทธศาสตร์

แผนกลยุทธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 - 2564

1. การพัฒนานโยบายด้านเด็กและเยาวชน

2. การเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย

3. การเสริมสร้างระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ครอบคลุม

4. การเสริมสร้างสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

5. การบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)

6. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหารจัดการองค์การให้มีสมรรถนะสูงตามแผนกลยุทธ์

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ