รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลประจำ รอบ 4 เดือน

วันที่ของข่าว : 16 ต.ค. 2562

Share

การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ ๔ เดือน (สำหรับผู้ที่มีภาวะผิดปกติและต้องดูแลต่อเนื่อง) ณ หอประชุม ดย. ตามกำหนดการดังนี้

                   ๑. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต

                   ๒. วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พบแพทย์และรับยา

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ