รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » คลังความรู้ » สถานการณ์กลุ่มเป้าหมาย

สถานการณ์กลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ

จังหวัด

กำพร้าบิดา

กำพร้ามารดา

กำพร้าบิดามารดา

รวม

รวมทั้งสิ้น

(คน)

ชาย (คน)

หญิง(คน)

ชาย (คน)

หญิง(คน)

ชาย (คน)

หญิง(คน)

ชาย (คน)

หญิง(คน)

นราธิวาส

870

943

40

33

10

9

920

985

    1,905

ปัตตานี

938

967

46

47

17

14

1001

1028

    2,029

ยะลา

568

543

20

24

9

13

597

580

    1,177

สงขลา

71

86

5

4

3

5

79

95

174

สตูล

7

9

-

-

-

-

7

9

16

รวม

    2,454

    2,548

111

108

39

41

   2,604

  2,697

    5,301

อมูลจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก

 


จำนวนผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อายุ

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

ตาย

บาดเจ็บ

ตาย

บาดเจ็บ

ตาย

บาดเจ็บ

ตาย

บาดเจ็บ

ตาย

บาดเจ็บ

0 – 14 ปี

21

113

28

165

33

221

37

268

2

28

15 – 29 ปี

147

827

243

1,467

373

2,094

443

2,527

36

288

30 – 44 ปี

212

758

327

1,223

486

1,763

563

2,144

63

313

45 – 59 ปี

192

532

308

893

408

1,227

486

1,463

39

180

60 ปีขึ้นไป

52

121

66

174

86

245

98

192

13

40

ไม่ระบุ

4

11

4

11

4

11

5

12

-

-

รวมทั้งสิ้น

628

2,362

976

3,933

1,390

5,561

1,632

6,606

153

849

ที่มา ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 


จำนวนเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์ความรุนแรงภาคใต้

เพศ

ปี

2549

2550

2551

2552

2553

2554

ชาย

646

251

559

288

250

287

หญิง

707

469

354

255

237

270

รวม

1,353

720

913

543

487

557

ที่มา สำนักตรวจและประเมินผล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 


อัตราการเข้าเรียนของเด็กวัยเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ระดับการศึกษา

ร้อยละ

ประถมศึกษา

95.7

มัธยมศึกษา

78.8

แหล่งที่มา : การสำรวจสถานการณ์สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

 

 

 


ข้อมูลเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ

ภาค

MICS3 (ร้อยละ)

MICS4 (ร้อยละ)

ทั่วประเทศ

13.2

4.6

กรุงเทพมหานคร

10.6

5.5

ภาคกลาง

8.1

2.6

ภาคเหนือ

15.2

3.6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

15.9

5.8

ภาคใต้

11.4

5.3

ที่มาสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 


ข้อมูลเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่

ภาค

จำนวนร้อยละ

ทั่วประเทศ

22.8

ภาคใต้

12.5

ภาคเหนือ

23.2

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31.2

ภาคกลาง

18.5

กรุงเทพมหานคร

13.0

แหล่งที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 


สภาพปัญหาด้านการศึกษาในท้องถิ่น ปี 2555

สภาพปัญหา

ชาย

หญิง

รวม

เด็กที่ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อตามภาคบังคับได้

21839

14719

36558

เด็กที่ออกเรียนกลางคันในภาคการศึกษาบังคับ

20829

12264

33093

เยาวชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/การศึกษาสายอาชีพ แล้วไม่มีงานทำ ในรอบ 1 ปี ที่จบการศึกษา

21051

19156

40207

คนที่จบการศึกษาชั้นประถม แต่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้

18505

12581

31086

แหล่งที่มา :

สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 


จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งประเทศ

ปี

จำนวนศูนย์ฯ

ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้าง

รวม(ครูผู้ดูแลเด็ก+พนักงานจ้าง)

จำนวนเด็ก(คน)

2555

18640

12082

39393

51475

876677

2554

19272

0

52274

52274

903802

2553

19446

0

52893

52893

896600

2552

18456

0

51049

51049

842450

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

 


เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2555

ชื่อหน่วยงาน

ยอดยกมา

รับเข้า

จำหน่าย

คงเหลือ

สะสม

บ้านพักเด็กและครอบครัว

5127

6625

5616

5132

11752

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชน

111

32

43

111

143

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

636

116

186

560

752

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก

127

40

47

131

167

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน

919

333

393

917

1252

สถานสงเคราะห์เด็ก

4755

985

1076

4754

5740

สถานแรกรับเด็ก

249

151

182

253

400

รวม

11924

8282

7543

11858

20206

แหล่งที่มา : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

 

 

 

 


ข้อมูลสาเหตุการตายที่สำคัญของเด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี (ค่าเฉลี่ยต่อปี)

กรณี

จำนวน (คน)

จมน้ำ

1450

ถูกทำร้าย

71

โรคปอดบวม

741

โรคไข้เลือดออก

60

อุบัติเหตุจากจราจร

672

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 


ข้อมูลจำนวนและร้อยละเกิดมีชีพของมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี และต่ำกว่า 15 ปี

ปี

ทุกกลุ่มอายุมารดา

อายุต่ำกว่า 15 ปี (จำนวน)

อายุต่ำกว่า 15 ปี (ร้อยละ)

อายุต่ำกว่า 20 ปี (จำนวน)

อายุต่ำกว่า 20 ปี (ร้อยละ)

2555

801737

3707

0.46

133027

16.59

2554

795031

3434

0.43

132798

16.70

2553

761689

3076

0.40

123191

16.17

2552

765047

2932

0.38

122760

16.05

2551

784256

2745

0.35

121666

15.51

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข้อมูลจำนวนและร้อยละของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ประเภทของยาเสพติด

จำนวนคดี

ร้อยละ

กัญชา

1279

8.66

ยาบ้า

9560

64.73

กระท่อม

2199

14.89

ยาไอซ์

330

9.78

อื่น ๆ

288

1.89

รวม

14770

100

ที่มา : กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

 

 

 

 

 

 

 


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ