รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เอกสาร

แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

แผนพัฒนาผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
(individual performance improvement plan:IPIP) หรือ การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (individual development plan)


เอกสารประกอบการบรรยาย (edit) -----> (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

เอกสารประกอบการบรรยาย


การวางแผนพัฒนางานสร้างสุของค์กร บนฐานความรู้ -----> (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

การวางแผนพัฒนางานสร้างสุของค์กร บนฐานความรู้  -----> (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)


แบบบันทึกกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (edit) -----> (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

แบบบันทึกกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร (edit) -----> (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)


การพัฒนาแผนงานโครงการ เพื่อสร้างเสริมความสุขในองค์กร ---->(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

การพัฒนาแผนงานโครงการ เพื่อสร้างเสริมความสุขในองค์กร ---->(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)


แนวคิดองค์กรแห่งความสุข “Happy Workplace” ------> (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

แนวคิดองค์กรแห่งความสุข “Happy Workplace” ------> (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ