รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แนวทางการรับเงินบริจาคหรือสิ่งของบริจาค (Size 881.56 KB)

จัดทำคู่มือ/แนวทางในการรับเงินหรือสิ่งของบริจาคเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน


ตารางแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 (Size 65.74 KB)

เพื่อกำหนดแนวทางตามมาตรการในการป้องกันการทุจริต กำหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ


บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (Size 3.67 MB)

กำหนดแนวทางในการประเมินราคาสิ่งของโดยอ้างอิงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณเป็นฐานข้อมูลในการประเมินเบื้องต้น


แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง 2564 รอบ1 (Size 2.03 MB)

จัดส่งให้ ศปท.พม. เพื่อรายงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ตามรอบรายงานรอบที่ 1


แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2564 ดย. (Size 88.24 KB)

เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต


แบบchecklist-เดินทางไปราชการ (Size 112.48 KB)
แบบฟอร์มขออนุมัติค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (Size 173.97 KB)
การประเมินความเสี่ยงทุจริต แผนบริหารความเสี่ยง (ฉบับปรับปรุง) (Size 10.87 MB)
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563 ดย. (Size 11.46 MB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ