รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ (Size 3.02 MB)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2563


หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร นร 1008.1/ว 20  (Size 516.68 KB)
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร นร.1004/ว17 (Size 96.74 KB)
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หนังสือ ก.พ. ที่ นร1004.1/ว15 (Size 237.08 KB)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 2563 (Size 106.13 KB)
รายงานสรุปผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Size 842.15 KB)
แจ้งเวียนการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเป็น "1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" ประจำปี พ.ศ. 2564 (Size 15.07 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ (Size 4.52 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (Size 2.23 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Size 464.2 KB)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลข้าราชการและพนักงานราชการ 2564 (Size 4.38 MB)
รายงานผลการดำเนินงานหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ตามหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 (Size 388.44 KB)
ผลการคัดเลือกบุคลากร ดย. เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็น 1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน กระทรวง พม. 2563 (Size 18.69 MB)
ประกาศรายชื่อขรก.ดีเด่น ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (Size 2.1 MB)
ประกาศ 1 คนดี มีจริยธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2563 (Size 18.30 KB)
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  (Size 95.03 KB)
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (Size 126.72 KB)
แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น 1 คนดี มีจริยธรรม ดย. 2563 (Size 25.11 MB)
ผลการคัดเลือก ขรก.ดีเด่น ดย. 2562 ส่ง กระทรวงศึกษา (Size 3.21 MB)
แผนพัฒนาบุคลากร 2563-2564 (Size 353.84 KB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ