รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Size 626.05 KB)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (Size 168.96 KB)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และแผนปฏิบัติการรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 219.29 KB)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 (Size 3.47 MB)
ปฏิทินแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (Size 341.1 KB)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  (Size 287.08 KB)
หนังสือติดตามการดำเนินงานตามแผน ITA+แผนปฏิบัติการรายเดือน ถึงหน่วยงานในสังกัด กรมกิจการเด็กและเยาวชน (Size 1.24 MB)
หนังสือแจ้งเวียนถึงหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้ดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 (Size 1013.05 KB)
หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้ดำเนินการตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และแผนปฏิบัติการรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (Size 846.37 KB)
หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564 (Size 277.84 KB)
อธิบดีอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน  (Size 274.49 KB)

เพื่อยกระดับแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2564 และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมระดับหน่วยงาน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานระดับภูมิภาค ด้วยการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตระดับหน่วยงาน พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน


อธิบดีอนุมัติหลักการเพิ่มเติมกิจกรรมภายใต้โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต) (Size 188.94 KB)

เพื่อดำเนินการยกระดับแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมระดับหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ระดับหน่วยงานพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเเนินงาน


รายงานผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) (Size 446.98 KB)

รายงานผลแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)


อธิบดีเห็นชอบแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และแผนปฏิบัติการรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน (Size 3.7 MB)

อธิบดีเห็นชอบแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และแผนปฏิบัติการรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน


อธิบดีเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA) ประจำปี 2564 (Size 349.58 KB)

อธิบดีเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment : ITA)


แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 รอบที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยง (Size 4.41 MB)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 รอบที่ 1 แผนบริหารความเสี่ยง


แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 (Size 149.65 KB)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2564 (Size 149.65 KB)

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2564


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2563 (Size 206.92 KB)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2563


ผลการดำเนินการตามมาตราการเพื่อขับเคลื่อนการ่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (Size 103.48 KB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ