รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ดย.

คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ดย.

มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดย. (Size 304.95 KB)
แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี ดย. (Size 336.57 KB)
แนวทางการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ดย. (Size 796.46 KB)
ประกาศมาตรการและแนวทางการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดย. (Size 462.05 KB)
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่่วม ดย. (Size 99.26 KB)
ประกาศมาตรการควบคุมการเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ดย. (Size 2.03 MB)
ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียน (Size 3.15 MB)
ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ดย. (Size 2.23 MB)
ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และสร้างขวัญกำลังใจ ดย. (Size 4.52 MB)
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดย. (Size 71.71 KB)
ประกาศมาตราการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและการป้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดย. (Size 2.02 MB)
ประกาศข้อบังคับกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ดย. (Size 3.1 MB)
ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ดย. (Size 1.93 MB)
ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ดย. (Size 3.29 MB)
ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดย. (Size 3.37 MB)
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดย. (Size 2 MB)
ประกาศเจตจำนงสุจริต ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดย. (Size 3.03 MB)
แผนปฏิบัติการรายเดือน การประเมิน ITA 2564 (Size 2.27 MB)
แผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี งบประมาณ 2564 (Size 7.84 MB)
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน (Size 110.79 KB)
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ