รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » เอกสารเผยแพร่ » คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

คำสั่ง/ประกาศ/คำกล่าวเปิดงาน

ประกาศข้อบังคับกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ดย. 63 (Size 3.1 MB)
ประกาศมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 63 (Size 2.02 MB)
ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ดย. 63 (Size 1.93 MB)
ประกาศนโยบายการให้หรือรับสินบน ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 63 (Size 1.08 MB)
ประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 63 (Size 3.37 MB)
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 63 (Size 2 MB)
ประกาศเจตจำนงสุจริต 63 (Size 3.03 MB)
คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 528/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการป้องกันและรังีบอัคคีภัย ประจำปี 2562 (Size 1.14 MB)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562 (Size 1.12 MB)
ประกาศหลักเกณฑ์เงินพยาบาลวิชาชีพ (Size 482.43 KB)
ประกาศหลักเกณฑ์เงิน พตก (Size 1.74 MB)
ประกาศหลักเกณฑ์ประเมิน ชก-ชพ (Size 1.45 MB)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และ พนักงานราชการ 2562 (Size 1.92 MB)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และ พนักงานราชการ 2562


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ