นโยบายที่ประชาชนพึงพอใจที่สุด 5 อันดับแรก ต่อการทำงานของรัฐบาล ในรอบ 1 ปี

18 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของรัฐบาล ในรอบ 1 ปี ประจำปี 2563 โดยสอบถามประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 6970 คน ระหว่าง 1 - 15 สิงหาคม 2563 พบว่า นโยบายที่ประชาชนพึงพอใจที่สุด 5 อันดับแรก

  1. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. การแก้ไขปัญหาโควิด 19
  3. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี
  4. นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน วิกฤติมีสิทธิ์ทุกที่
  5. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

--------------------------------------------------

#นโยบายที่ประชาชนพึงพอใจที่สุด
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
#PMOC

Tag :

แผนผังเว็บไซต์