ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 2/2563

31 ตุลาคม 2563

                                                         

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า ครั้งที่ 2/2563 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

Tag : #โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

แผนผังเว็บไซต์