การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี)

27 ตุลาคม 2563

                                                          

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางภาวินี สุมลตรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (0 – 6 ปี) แบบถ้วนหน้า เพื่ออภิปรายการลงทะเบียน การเปลี่ยนแปลงสิทธิ การจัดการข้อร้องเรียนระบบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่าย พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การติดตามและประเมินผล ให้กับ คณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคเอกชน  ณ ห้องบอลรูม1 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563

Tag :

แผนผังเว็บไซต์