การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ยังไม่สามารถจ่ายได้

6 กุมภาพันธ์ 2563

การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 นี้

ยังไม่สามารถจ่ายได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกระทรวง

อยู่ระหว่างจัดหาแหล่งเงินอื่น หากมีความคืบหน้าประกาศใด จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

Tag :

แผนผังเว็บไซต์