การโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ธันวาคม 2562

7 ธันวาคม 2562


การโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำเดือนธันวาคม 2562


เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

  • สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน(รายเดิม)

  • สำหรับผู้ที่มาให้ข้อมูลรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) เพิ่มเติม ภายหลัง 30 กันยายน 2561

  • สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 20 พฤศจิกายน 2562


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Tag : #@CSGProjectOfficial

แผนผังเว็บไซต์