พม.เล็งชงครม.เพิ่มเงินอุดหนุนเด็ก0-6ปี

12 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเสนอปรับปรุงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งปัจจุบันให้เงิน 600 บาทต่อเดือนกับเด็กแรกเกิด 0-3 ปี ที่อยู่ในครอบครัวยากจนรายได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน ว่า ขณะนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้เสนอรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดขึ้นมาที่ พม.แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ โดยนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดพม. หลังจากที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เห็นชอบ 3 รูปแบบประกอบด้วย 1.การให้เงินอุดหนุนเด็กอายุระหว่าง 0 - 6 ขวบ แบบถ้วนหน้า 2.ให้เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาท/คน/ปี และ 3.ให้เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ขวบ โดยใช้ฐานรายได้เดิม คือ 36,000 บาท/คน/ปี และมอบให้ ดย.ไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจน ทั้งในส่วนของ อายุและการใช้งบประมาณ จากนั้นให้ทำหนังสือเวียนเสนอคณะกรรมการ กดยช.ต่อไป
 
พล.อ.อนันตพร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ดย.ได้สรุปที่จะจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กอายุ 0 - 6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาท/คน/ปี ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาภายในเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งหากเห็นชอบก็สามารถดำเนินการได้ทันที ทั้งนี้รัฐบาลก็ยังตั้งเป้าหมายที่จะจัดสรรเงินเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้าในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของประเทศ แต่ก็จะพยายามผลักดันให้ดำเนินการให้ได้เร็วที่สุด...

แหล่งที่มา : https://www.dailynews.co.th/politics/672916

Tag :

แผนผังเว็บไซต์