ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมของโครงการ

คณะผู้แทนจากประเทศภูฎานเยี่ยมชมโครงการและลงพื้นที่เยี่ยมแม่และเด็กในโครงการ

2 พฤศจิกายน 2561
อ่านต่อ
ประกาศ

18 กรกฎาคม 2561 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งการย้ายสถานที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี...
อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

พม.รายงานความคืบหน้าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กับ รายชื่อในฐานข้อมูลลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐต่อคณะรัฐมนตรี

15 พฤษภาคม 2561 พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘...
อ่านต่อ
แผนผังเว็บไซต์